Asmens duomenų apsauga

 • Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d.  reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

  Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu info@mnykstukas.lt

   

  Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Įstaigą teikiant prašymą:

  Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma

   

  Privatumo politika

  Asmens duomenų tvarkymo taisyklės